طرح هر مسجد یک حقوق دان چه میزان آگاهی حقوقی آحاد مردم را افزایش می دهد؟

زیاد
۱۰۰% (۱۸ نظرسنجی)
کم
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۸